Mpq Programing

Programovací jazyky

Co to programovací jazyk je, jaké programovací jazyky existují, jak se dělí a k čemu jaký je.

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program.

Programovací jazyk je komunikačním nástrojem mezi programátorem, který v programovacím jazyce formuluje postup řešení daného problému, a počítačem, který program interpretuje technickými prostředky. Programovací jazyk je vlastně soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborně řečeno se jedná o formální jazyk.

Existuje několik možností kritérií, podle kterých jazyky dělit.

Dle míry abstrakce:

- vyšší programovací jazyky (většina jazyků)

- nižší programovací jazyky (např. jazyk symbolických adres, částečně VHDL)

Dle způsobu překladu a spuštění:

- kompilované programovací jazyky (např. Pascal, C)

- interpretované programovací jazyky (např. BASIC, Perl, Python, shell)

   - interpretované jazyky, které se pouze interpretují (z toho důvodu jsou pomalejší - proto

      většina jazyků má alespoň nějakou jinou možnost, pokud nejsou stejně zpomalované

      něčím jiným, jako třeba shell)

   - interpretované jazyky, které se překládají, ale pouze do mezikódu, nikoli do strojového

      kódu počítače (např. Java, Python)

   - interpretované jazyky, které se po spuštění za běhu programu překládají do strojového

      kódu počítače (např. Java, pokud se použije systém JIT)

Vyšší programovací jazyky se dále dělí takto:

- Procedurální (imperativní)

   - Strukturované (např. C, BASIC)

   - Objektově orientované (např. Smalltalk, Java)

- Neprocedurální (deklarativní)

   - Funkcionální (např. Lisp, Haskell)

   - Logické (např. Prolog, Goedel)

Některé programovací jazyky (např. C++, Python, Object Pascal, Flex) umožňují programátorovi kombinovat různé přístupy. Část řešení může být například vyjádřena zápisem funkcí a procedur (strukturované programování), část řešení může využívat čistě objektový přístup. Klasickým příkladem jazyka, ve kterém se mezi těmito přístupy nedělá ostrá hranice, je jazyk C++. Podobný pragmatický přístup využívá jazyk Python, který navíc do určité míry podporuje i funkcionální programování. Jako protiklad k nim uveďme velmi rozšířený jazyk Java, kde se i jednoduchá funkce musí vyjádřit formou metody třídy.

Některé programovací jazyky byly vytvořeny především pro výuku programování a algoritmického myšlení. Mezi takové jazyky patří například Logo, Karel, Baltík, Petr. (Ostatně prvotním důvodem vzniku jazyka Pascal byla také výuka programovaní.)

Programovacích jazyků existuje celá řada. Zde následuje jejich částečný výčet:

3APL – Ada – Algol – JSA – Baltík – Baltazar – BASIC – C – C++ – C# – COBOL – ColdFusion – Clean – Delphi – Eiffel – Erlang – Flex – Forth – Fortran – FoxPro – Goedel – Haskell – Java – JavaScript – J# – Lisp – Miranda – Magic – Modula-2 – Oberon – Object Pascal – Objective-C – Karel – Pascal – Perl – PHP – PL/1 – PL/SQL – Prolog – Python – Ruby – Scheme – Simula 67 – Smalltalk – Tcl/Tk – VBScript – Whitespace

Následuje seznam programů a nástrojů, které nejsou obvykle přímo označovány jako programovací jazyky, ale přesto mají s programovacími jazyky mnoho společného. Většinou jde o komplexní systémy, jejichž účelem je něco jiného (sazba textu, kreslení obrázků, interakce uživatele s operačním systémem…) a programování slouží převážně k jeho lepšímu ovládnutí.

shell (bash) – PostScript – POV-Ray – SQL – TeX – XSLT

Text částečně převzat z wikipedie.

                                                                                                             Lukáš 18

Žádné komentáře